Ferskvannsfiskenes innvandring i Norge

For å forstå de forskjellige arters utbredelse i Norge, må en kjenne til innvandringshistorien. For 16 000- 17 000 år siden startet avsmeltningen etter siste istid, og landhevingen som følge av at vekten av isdekket er fjernet, pågår enda.

Vestlig innvandring

Under istiden eksisterte ikke innsjøer med fisk i Norge, men det er sannsynlig at sjørøye brukte breelver for å gyte. Røye etablerte seg raskt i innsjøer som ble dannet da isen trakk seg tilbake, og er Norges første fiskeart.

Artene trepigget stingsild, laks og ørret er også arter som kan leve i rent saltvann. Disse kunne ta seg inn i vassdragene fra kysten. Dette gjelder også for ål og havniøye.

Østlig innvandring

Under fastlandstiden, eller den boreale tid, var klimaet i Skandinavia varmere enn nå. Isen var nesten smeltet bort, og Østersjøen med Bottenviken var en stor ferskvannssjø, Ancylussjøen. En rekke ferskvannsarter kom inn i Ancylussjøen fra Finland og Russland. Vannet i sjøen var brakk til å begynne med, og det er de artene som tåler brakkvann som var først til å vandre inn i Norge. Skåne-Finnmarksartene kalles disse, og er følgende arter : Sik, harr, abbor, gjedde, ørekyte, ferskvannsulke, nipigget stingsild og elveniøye. Disse artene finnes på Østlandet, Trøndelag og Finnmark.

Mjøsa-Storsjøfiskene, er den neste gruppen, og disse har spredt seg over deler av Østlandet. Dette er lagesild, krøkle mort, gullbust, brasme, vederbuk, laue og hork.

Øyeren-Smålensfiskene, er den siste gruppen og disse er utbredt i Øyeren, nedre Glomma og i Østfold. Fiskearter i denne gruppen er Gjørs, asp, flire, stam og sørv.

Innvandringen fra øst har foregått fra 10 000- 6 500 år siden.

De aller nyeste fiskeartene er innført i historisk tid av mennesker : gullfisk, karpe, karuss, suter, dvergmalle, bekkerøye og regnbueørret.

Av betydning for de forskjellige arters nåværende utbredelse er også de biologiske egenskaper hos hver enkelt art. Dette kan være evne til å forsere stryk, tåle forskjellige temperaturer og forskjellige vannkvaliteter.

Mennesket har også bidratt gjennom lang tid med å spre arter til nye vassdrag. Ørret finnes i dag i nesten samtlige kommuner i landet p.g.a. det kultiveringsarbeidet som startet i vikingtida.

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS