Arkivalia

Arkivmassen ved Norsk Skogmuseum utgjør drøyt 630 hyllemeter. I tillegg kommer ca 130 hyllemeter ved Klevfos Industrimuseum i Løten. Det finnes et alfabetisk register over arkivskaperne med referanser til hylleplassering og stikkord om arkivenes innhold. Enkelte arkiver har detaljerte papirkataloger. Mesteparten av det materialet som er avlevert etter årtusenskiftet er registrert i det elektroniske arkivprogrammet ASTA. Museet tar sikte på at også eldre avleveringer skal registreres i dette programmet. Informasjon om ASTA-registrerte arkiver overføres til arkivportalen.no, som er en nasjonal informasjonsbase om slike arkiver.

Et museum er en arkivskapende virksomhet. Noe av arkivmaterialet som produseres er dokumenterer over museets egen virksomhet, dels som hjelpemiddel i museumsdriften, dels som dokumentasjon overfor offentlige instanser museet har rapporteringsplikt overfor.

Norsk Skogmuseums personale har gjennom årene også arbeidet med kulturhistoriske undersøkelser. I forbindelse med slikt arbeid er det produsert feltnotater, intervjuavskrifter, avskrifter eller kopier av eldre dokumentmateriale, skisser, oppmålingstegninger og annet kildemateriale som arkiveres ved museet. Noe av dette materialet har tjent som slutningsgrunnlag for kulturhistoriske artikler og bøker, noe oppbevares med tanke på eventuelle framtidige forskningsprosjekter.

Det finnes dessverre ikke noe register over det materialet Norsk Skogmuseums medarbeidere har samlet i forbindelse med kulturhistoriske undersøkelser. Konservator Bjørn Bækkelund og fagkonsulent Christer Nilsson svarer imidlertid gjerne på forespørsler om slikt materiale. Innsamlet materiale vil i de fleste tilfeller kunne stilles til disposisjon for eksterne forskere. Medarbeidere som har ”skapt” kildemateriale gjennom feltarbeid eller andre former for undersøkelser kan imidlertid hevde en fortrinnsrett til bruk av eget nyinnsamlet materiale.

Det finnes mye arkivmateriale om de temaene Norsk Skogmuseum arbeider med også i andre institusjoner. Den norske sentraladministrasjonens arkivsaker avleveres til Riksarkivet. Materiale fra regionale offentlige embeter og forvaltningsorganer avleveres til statsarkivene. Slike arkiver finnes i Oslo, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Kommunene har plikt til å ivareta egne arkivsaker. For private bedrifter og organisasjoner finnes det ingen arkivregler ut over det tidsbegrensete ansvaret (10 år) som er fastsatt i regnskaps- og skattebestemmelsene. Mange bedrifter og organisasjoner har imidlertid vist interesse og ansvar ved å ta vare på arkivdokumentasjon om egen virksomhet langt ut over dette.

Norsk Skogmuseum ønsker også å bidra til at arkivmateriale som gjenspeiler privat engasjement innenfor skogbruk, skogbasert industri, jakt, ferskvannsfiske og annen utmarksvirksomhet blir bevart for ettertida. Museet har derfor tatt imot en god del arkivsaker fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter som har vært aktive innenfor museets tematiske arbeidsfelt.

Av store arkiver i vår samling kan nevnes: Kiær-Borregaard, Norges Skogeierforbund og Norskog. Museet har også ei betydelig samling fotostatkopier fra Glomma Fellesfløtingsforenings arkiv, men originalmaterialet tilhører Riksarkivet og er deponert ved Fetsund lenser.

Innsyn i Norsk Skogmuseums arkivmateriale kan avtales med fagkonsulent Christer Nilsson. Arkivstudier skjer vanligvis på museumsbibliotekets lesesalsplasser.

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS