NVEs Museumsordning

Vann og vassdrag har spilt en avgjørende rolle for utviklingen av det norske samfunnet og vår nasjonale identitet. De har vært drikkevannskilde og transportåre, nærings- og rekreasjonskilde, vaskeplass og mottaker av avfall og kloakk. Med stor oppfinnsomhet har landets innbyggere også utnyttet energien i det rennende og fallende vannet, helt fra kunnskapen om vannhjulet ble brakt hit, sannsynligvis av munkene på Hovedøen utenfor Oslo på 1100-tallet. Vannets energi vært brukt som drivkraft i mekaniske innretninger av alle typer; først i kverner, sager, møller og stamper, og senere tyngre verks-, fabrikk- og gruveinstallasjoner. Etter hvert lærte man å produsere elektrisitet og å overføre energien uten for store tap. Elektrisiteten kunne gjøre nytte over alt i landet, uavhengig av lokalisering til energikilden.

 

NVEs Museumsordning ble etablert som en permanent virksomhet i 2003 for å sikre, bevare og formidle den norske vassdrags- og energihistorien, med blikk både på bruk og forvaltning. Det tematiske feltet skal formidles i hele sin bredde og med et nasjonalt perspektiv. Under forarbeidet erkjente man at det allerede finnes vel etablerte museer i landet som samlet dekker mange av vinklingene i et slikt arbeid. Det ble derfor bestemt at NVE ikke skal etablere seg med egen museumsbygning, men basere sitt museumsarbeid på et nært samarbeid med relevante museer. Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum ble valgt som hovedsamarbeidspartnere. I tillegg vil det hele tiden foregå et tidsavgrenset, prosjektbasert samarbeid med andre aktuelle museer. NVE har en overordnet og koordinerende rolle, og et ansvar for at det samlete arbeidet dekker bevaring, dokumentasjon, formidling og historisk forskning innen vassdrags- og energisektoren.

De to hovedsamarbeidsmusene har ansvar for å sette seg inn i, holde oversikt over, dokumentere og formidle temaer som har stor betydning for Norge som vannrike. Ved formidling legges det spesielt vekt på å nå frem til barn og unge. Norsk Skogmuseum har ansvar for temaet vann og vassdrag som transportåre, arealbruk, sikkerhet og sikringstiltak ved vann og vassdrag, vassdragsrestaurering og vassdragenes dynamikk og miljø. Ved Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum skal en arbeide med vann og vassdrag som kraftkilde, utbygging og vern, konsesjonsbehandling, bruk av energi og miljøtiltak.

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Norsk Vasskraft- og Industristadmusuem (NVIM) forvalter det freda Tyssedal Kraftanlegg (1906). Vann var nøkkelressurs i industrialiseringa av Norge, og Tyssedal Kraftanlegg var et pionerprosjekt. Når anlegget stod ferdig i 1918 var det nord Europas største høytrykksanlegg.

NVIM er et økomuseum som forteller historien om hvordan vannet forma det moderne Norge. Industrieventyret blir levendegjort gjennom bildespill og filmer, utstillinger, omvisninger i kraftanlegget og ulike guida turer. NVIM er en moderne kulturinstitusjon med konserter, kulturarrangementer og aktiviteter tilrettelagt for barn og elever.

insert image here

Atnbrufoss mølle og sagbruk. Foto: Arne T. Hamarsland, NVE.

Dette skjer på museet
Nyheter
Design og utvikling
Netconsulting AS